Tímto uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti DDeM, s.r.o., se sídlem Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 26780577 („DDeM“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Telefon, Mobil, Webová adresa, Ulice, Město, PSČ, Stát, Název firmy, Médium, Pozice (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu platných právních předpisů[1], a to na dobu 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: DDeM, s.r.o., se sídlem Polská 1184/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Email: osobniudaje@ddem.cz, Telefon: +420 222 250 300

Účel poskytnutí údajů:

  • zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup
Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím.  Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu.
Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené V takovém případě je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu
Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování, ale mohou být dále zpracovány jen na základě Vašeho souhlasu, nebo z důvodu stanoveného zvláštními právními předpisy.

Právo na výmaz
Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich údajů. Odvolání má platnost dnem potvrzeného doručení správci osobních údajů. Správce si vymezuje čas 10 pracovních dní potřebný k provedení úkonů souvisejících s odvoláním souhlasu.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

Právo údaje neposkytnout
Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout, přičemž, pokud tak neučiníte, nebude to pro Vás mít žádné právní následky.

Způsob komunikace:
Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje.

Správce poskytuje informace v elektronické podobě na e-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.

 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností DDeM předávány k dalšímu zpracování (dále jen „zpracovatel“), který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě nebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzuji, že jsem uvedl(a) správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním předmětu svého souhlasu se zpracováním osobních údajů společností DDeM, a že žádost o vyjádření souhlasu považuji za srozumitelnou a jasnou.

 

 

[1] Zejména ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).