Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

NET4GAS: Rebranding společnosti RWE Transgas Net

Příprava kompletní koncepce, realizace a komunikace změny názvu společnosti RWE Transgas Net na NET4GAS.

Popis: V návaznosti na požadavky nové evropské legislativy se RWE Transgas Net rozhodl pro vytvoření zcela nové identity, která by jej  odlišila od mateřské skupiny RWE. Od března 2010 firma vystupuje pod novým názvem NET4GAS. V rámci projektu rebrandingu jsme řídili harmonogram níže uvedených aktivit a podíleli se na jejich realizaci:

  • Změna obchodního názvu společnosti (výzkum veřejného mínění se zaměřením na vhodný název společnosti, návrh nového názvu společnosti)
  • Vytvoření nového stylu samostatné prezentace společnosti, která nebude nikterak provázaná se skupinou RWE (výběr nového loga a implementace Corporate Design Manualu – CDM)
  • Vysvětlení důvodů změny obchodní firmy a firemního loga zaměstnancům a stakeholderům (interní komunikace)
  • Dosažení více než 20% spontánní známosti re-brandované značky mezi zákazníky, obchodními partnery a odbornou veřejností po skončení komunikačních aktivit plánovaných v rámci projektu (externí komunikace)

Interní komunikace: V oblasti interní komunikace jsme se zaměřili především na včasnou, koordinovanou a jednotnou komunikaci, vysvětlující nutnost rebrandingu. Pro klienta jsme realizovali:

  • Objasnění přínosů rebrandingu v kontextu dalších změn a plánů (vytvoření akceptace nového označení s cílem vytvořit na RWE zcela nezávislou značku)
  • Vytvoření pocitu sounáležitosti zaměstnanců s novou značkou, jejich zapojení do procesu budování nové firemní kultury
  • Řízení harmonogramu a vytvoření struktury nového intranetu, návrhu interního časopisu, organizace a obsahová náplň několika manažerských setkání

Externí komunikace: Cílem aktivit externí komunikace zaměřené na zákazníky, obchodní partnery a odbornou veřejnost bylo především:

  • Informovat všechny zákazníky o procesu rebrandingu a sdělit jim, co nového a pozitivního tato změna znamená (direct mailing, VIP párty)
  • Dosáhnout požadované známosti a akceptace značky (řízení inzertních kampaní, tvorba a zveřejnění PR článků, vytvoření nové struktury internetových stránek společnosti, komunikace s médii – snídaně s VIP novináři a realizace několika rozhovorů s jednateli společnosti v ekonomických denících).
  • Představit NET4GAS jako společensky odpovědnou firmu (aktualizace sponzoringové & CSR strategie)

Event management: Jedním z hlavních milníků externí komunikace společnosti NET4GAS byl také event pro VIP partnery a hosty. Vytvořili jsme koncept  Rebrandig party – společenské akce, na které jednatelé společnosti oficiálně vybraným tuzemským i zahraničním obchodním partnerům a zástupcům státní správy představili nový název, logo a image firmy. Event představil novou, dosud utajovanou image klienta. Jeho symbolem se proto stal otazník vsazený do obrysu nového loga NET4GAS. Jako kreativní řešení byl zvolen koncept "proměny", který vyvrcholil vystoupením zpěvačky, držitelky několika Českých slavíků, Heleny Vondráčkové. Večerem tajemných proměn provázel moderátor Tomáš Krejčíř.

Realizace: Projekt rebrandingu jsme realizovali v letech 2009 a 2010.