Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skupina RWE v ČR.: Focus Groups „Great Place to Work“

Kvalitativní výzkum na zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR.

Popis: Skupina RWE v ČR se rozhodla v širší míře zavádět moderní formy flexibilního stylu práce - jako jsou home office, home working, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba. Jde o projekt Nový styl, který je součástí celokoncernového projektu Great Place to Work. Realizovali jsme sérii Focus Groups s cílovými skupinami zaměstnanců ze všech klíčových regionů a všech úrovní řízení s cílem:

 • Popsat silné a slabé stránky projektu, očekávání a potřeby zaměstnanců
 • Zjistit míru připravenosti (ochotu) přejít na nový styl práce
 • Získat náměty pro pozitivní motivaci zaměstnanců
 • Získat argumenty pro efektivní cílenou komunikaci projektu
 • Aktivně zapojit ambasadory do přípravy projektu

Hlavní činnosti: Projekt zefektivnění interní komunikace probíhal v několika fázích:

 • Vytipování zaměstnanců do Focus Groups - stanovení výběrových kritérií a nominace konkrétních zástupců cílových skupin.
 • Vypracování scénáře - zaměření na identifikaci silných a slabých stránek implementace projektu, postoje cílových skupin, návrhy na opatření pro úspěšnou implementaci projektu.
 • Realizace série Focus Gropus napříč hlavními regiony skupiny RWE v ČR.
 • Kvantitativní část projektu - zpracování a vyhodnocení dotazníku, mapujícího míru připravenosti vnitřní firemní kultury na zavedení flexibilních forem práce.

Výstupy projektu:

 • Souhrnná zpráva - kompletní výstupy a závěry z Focus Groups
 • Výsledky dotazníku - statistické zpracování výsledků dotazování zaměstnanců s komentářem
 • Doporučení - návrh konkrétních kroků pro lepší motivaci zaměstnanců, pro úspěšnou komunikaci a implementaci projektu do praxe
 • Návrh komunikačního plánu a spolupráce při jeho realizaci

Realizace: Sérii Focus Groups jsme realizovali v období květen až červenec 2014.